Sergüzeşt

Serg ze t S mipa az de Sezai Serg ze tte k k yasta Kafkasya dan stanbul a esir olarak getirilen Dilber in de i ik konaklarda ya ad y rek burkan ser venini anlat r Harputlu Mustafa Efendi nin kona nda k k bir h

 • Title: Sergüzeşt
 • Author: Samipaşazade Sezai
 • ISBN: 9758688502
 • Page: 122
 • Format: Paperback
 • S mipa az de Sezai Serg ze tte, k k yasta Kafkasya dan stanbul a esir olarak getirilen Dilber in de i ik konaklarda ya ad y rek burkan ser venini anlat r Harputlu Mustafa Efendi nin kona nda k k bir hizmet i k z olan Dilber Cel l Bey in nce oyalanacak bir k le, sonra sevgili olarak g rd Dilber M s rl zenginin kona nda ise odal k olmaktansa l m g ze alanS mipa az de Sezai Serg ze tte, k k yasta Kafkasya dan stanbul a esir olarak getirilen Dilber in de i ik konaklarda ya ad y rek burkan ser venini anlat r Harputlu Mustafa Efendi nin kona nda k k bir hizmet i k z olan Dilber Cel l Bey in nce oyalanacak bir k le, sonra sevgili olarak g rd Dilber M s rl zenginin kona nda ise odal k olmaktansa l m g ze alan Dilber Bu t rden bir anlat m yaz n m zda ilktir.

  • Best Download [Samipaşazade Sezai] ↠ Sergüzeşt || [Humor and Comedy Book] PDF ☆
   122 Samipaşazade Sezai
  • thumbnail Title: Best Download [Samipaşazade Sezai] ↠ Sergüzeşt || [Humor and Comedy Book] PDF ☆
   Posted by:Samipaşazade Sezai
   Published :2019-09-09T00:11:17+00:00

  2 thoughts on “Sergüzeşt

  1. Sami Pa azade Sezai Osmanl ca , d 1859 stanbul 26 Nisan 1936 stanbul T rk realist yk c , romanc.T rk Edebiyat n n ilk ger ek i romanlar ndan birisi olma zelli iyle edebiyat tarihinde b y k nem ta yan Serg ze t adl roman n yazar d r T rk edebiyat nda modern k sa hik yenin kurucular ndand r.1859 y l nda stanbul da d nyaya geldi Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanl Devleti nin ilk Maarif Naz r E itim bakan Abdurrahman Sami Pa a ile Pa a n n ikinci e i olan Dilarayi Han m n 1 o ludur.Babas n n Ta kasap, Ta kasap taki kona nda zel renim g rd Konaktaki e itim y llar nda Fars a, Arap a, Frans zca, Almanca daha sonra Londra da g rev yapt y llarda ngilizce rendi Yirmi ya na kadar resmi bir g rev almay p, edebiyat konusundaki bilgilerini art rmay tercih etti Maarif ba l kl ilk yaz s 1874 y l nda Kamer adl gazetede yay mland 2 3 perdelik bir piyes olan ir isimli ilk eseri 1879 da yay mland.1880 de, a abeyi Abd llatif Suphi Pa a n n ba nda oldu u Evkaf Nezareti Mektubi Kalemi ne memur oldu Babas n n l m nden sonra da Londra el ili i ikinci k tipli ine atand Orada kald d rt y l boyunca ngiliz ve Frans z edebiyatlar n yak ndan izledi 1885 te el ilik g revlerinin apka giymesi yasa na uymad i in el ilik kadrosu azledildi inde stanbul a d nd 2 , sti are Odas na memur oldu Bu d nemde Latife Han m ile k sa s ren bir evlilik yapt 1.1885 1901 aras nda stanbul da ya ad ve edebi a dan verimli bir d nem ge irdi Abd lhak Hamit ve Recaizade Ekrem ile yak n dost oldu 17 18 ya lar nda iken tan t Nam k Kemal ile s rekli mektupla t Di er Tanzimat yazarlar gibi ok say da eser vermedi bir roman, iki k k hik ye kitab , hat ra ve seyahat yaz lar yazd 1888 de bir pa azade ile cariyenin a k yk s n anlatt Serg ze t adl roman yay mlayarak emseddin Sami, Nam k Kemal ve Ahmet Mithat Efendi den sonra T rk edebiyat n n ilk romanc lar aras na girdi Alphonse Daudet den Jak roman n T rk eye evirdi 1891 de hikayelerini K k eyler adl kitapta toplad 1897 de kdam Gazetesi nde makaleler ve hikayeler yazd Baz makale ve hikayelerini Rumuz l Edeb 1898 adl kitapta toplad.Serg ze t roman y z nden g z hapsine al nd n d nerek bundan kurtulmak i in 1901 de Paris e gitti ve 1908 de Me rutiyet in ilan na kadar da orada kald Yurtd na ka n Servet i F nun Dergisi nde yay mlanan 1901 e Ait Bir Hat ra ba l kl yaz s nda anlatt Paris te J n T rkler le tan t ttihat ve Terakki Cemiyeti ne kat ld ve cemiyet i inde sayg n bir yere geldi Cemiyetin 15 ubat 1902 de yay n hayat na ba layan ra mmet adl yay n organ nda Osmanl Devleti politikalar n ve rejimini ele tiren yaz lar yay mlad Paris y llar n 1901 den tibaren Paris te Ge en Seneler , Paris Hat rat ndan , Paris te Yedi Sene adl yaz lar nda anlatt.II Me rutiyet in ilan zerine stanbul a d nd ve Madrid el isi olarak g revlendirildi I D nya Sava ba lay nca Madrid den svi re ye ge ti, sava n sonuna kadar burada kald spanya y llar n G rnata ve El Mescid l Camia Elhamra adl iki yaz da, svi re de ge irdi i zaman svi re Hat rat ba l kl yaz lar nda anlatt.M tareke devrinde 1921 y l nda ya haddi dolmadan h k met taraf ndan emekliye sevkedildi ve stanbul a d nd.Son y llar n Kad k y n M h rdar semtindeki evinde ge irdi ok sevdi i ye eni clal in l m zerine yazd mensur bir mersiye ile daha baz nesir v

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *